Các khóa học

Khóa học Tiếng Anh Tổng Quan


Tiếng Anh Tổng Quan G1
  BEGINNER
Thông tin khóa học
Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, trình độ G1
Học phí: 17,000,000 VNĐ (6 tháng)
Tiếng Anh Tổng Quan G2
  BEGINNER
Thông tin khóa học
Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, trình độ G2
Học phí: 17,000,000 VNĐ (6 tháng)
Tiếng Anh Tổng Quan G3
  INTERMEDIATE
Thông tin khóa học
Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, trình độ G3
Học phí: 20,500,000 VNĐ (6 tháng)
Tiếng Anh Tổng Quan G4
  INTERMEDIATE
Thông tin khóa học
Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, trình độ G4
Học phí: 20,500,000 VNĐ (6 tháng)
Tiếng Anh Tổng Quan G5
  ADVANCED
Thông tin khóa học
Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, trình độ G5
Học phí: 23,500,000 VNĐ (6 tháng)
Tiếng Anh Tổng Quan G6
  ADVANCED
Thông tin khóa học
Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, trình độ G6
Học phí: 23,500,000 VNĐ (6 tháng)
Tiếng Anh Tổng Quan G1 + G2
  BEGINNER
Thông tin khóa học
Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, trình độ G1 + G2
Học phí: 28,900,000 VNĐ (12 tháng)
Tiếng Anh Tổng Quan G2 + G3
  BEGINNER
Thông tin khóa học
Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, trình độ G2 + G3
Học phí: 31,900,000 VNĐ (12 tháng)
Tiếng Anh Tổng Quan G3 + G4
  INTERMEDIATE
Thông tin khóa học
Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, trình độ G3 + G4
Học phí: 34,900,000 VNĐ (12 tháng)
Tiếng Anh Tổng Quan G4 + G5
  INTERMEDIATE
Thông tin khóa học
Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, trình độ G4 + G5
Học phí: 37,400,000 VNĐ (12 tháng)
Tiếng Anh Tổng Quan G5 + G6
  ADVANCED
Thông tin khóa học
Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, trình độ G5 + G6
Học phí: 40,000,000 VNĐ (12 tháng)