Các khóa học

Tiếng Anh Thương Mại


Tiếng Anh Thương Mại G1
  BEGINNER
Thông tin khóa học
Khóa học đàm thoại tiếng Anh nơi làm việc cho cấp độ G1
Học phí: 19,000,000 VNĐ (6 tháng)
Tiếng Anh Thương Mại G2
  BEGINNER
Thông tin khóa học
Khóa học đàm thoại tiếng Anh nơi làm việc cho cấp độ G2
Học phí: 19,000,000 VNĐ (6 tháng)
Tiếng Anh Thương Mại G3
  INTERMEDIATE
Thông tin khóa học
Khóa học đàm thoại tiếng Anh nơi làm việc cho cấp độ G3
Học phí: 22,500,000 VNĐ (6 tháng)
Tiếng Anh Thương Mại G4
  INTERMEDIATE
Thông tin khóa học
Khóa học đàm thoại tiếng Anh nơi làm việc cho cấp độ G4
Học phí: 22,500,000 VNĐ (6 tháng)
Tiếng Anh Thương Mại G5
  ADVANCED
Thông tin khóa học
Khóa học đàm thoại tiếng Anh nơi làm việc cho cấp độ G5
Học phí: 25,500,000 VNĐ (6 tháng)
Tiếng Anh Thương Mại G6
  ADVANCED
Thông tin khóa học
Khóa học đàm thoại tiếng Anh nơi làm việc cho cấp độ G6
Học phí: 25,500,000 VNĐ (6 tháng)
Tiếng Anh Thương Mại G1 + G2
  BEGINNER
Thông tin khóa học
Khóa học đàm thoại tiếng Anh nơi làm việc cho cấp độ G1 đến G2
Học phí: 32,300,000 VNĐ (12 tháng)
Tiếng Anh Thương Mại G2 + G3
  BEGINNER
Thông tin khóa học
Khóa học đàm thoại tiếng Anh nơi làm việc cho cấp độ G2 đến G3
Học phí: 35,300,000 VNĐ (12 tháng)
Tiếng Anh Thương Mại G3 + G4
  INTERMEDIATE
Thông tin khóa học
Khóa học đàm thoại tiếng Anh nơi làm việc cho cấp độ G3 đến G4
Học phí: 38,300,000 VNĐ (12 tháng)
Tiếng Anh Thương Mại G4 + G5
  INTERMEDIATE
Thông tin khóa học
Khóa học đàm thoại tiếng Anh nơi làm việc cho cấp độ G4 đến G5
Học phí: 40,800,000 VNĐ (12 tháng)
Tiếng Anh Thương Mại G5 + G6
  ADVANCED
Thông tin khóa học
Khóa học đàm thoại tiếng Anh nơi làm việc cho cấp độ G5 đến G6
Học phí: 43,400,000 VNĐ (12 tháng)